Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie (woj. wielkopolskie)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie (woj. wielkopolskie)

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Data publikacji: 2022-03-04

W związku z panującą sytuacją wojenną na terenie Ukrainy poniżej linki, pod którymi znajdują się niezbędne informacje w języku polskim oraz ukraińskim, które mogą być przydatne po przekroczeniu granicy Polski:

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

https://www.poznan.uw.gov.pl/informacje-dla-obywateli-ua

Mobilne świetlice wakacyjne

Data publikacji: 2022-06-17

Jak co roku, Wójt Gminy Lipno oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie zapraszają chętne dzieci w wieku od 7 do 15 r.ż. na mobilne zajęcia w świetlicach wiejskich w okresie wakacji letnich.

Zajęcia odbywać będą się na terenie poszczególnych sołectw, zgodnie z harmongramem, który publikujemy w załączeniu.
Kierownikiem zajęć jest Pani Paulina Radoń  - tel. 725-471-676. Osobą odpowiedzialną ze strony Organizatora jest Pani Anna Dudek - tel. 665-312-007.Osoby te przyjmują zgłoszenia uczestnictwa oraz udzielają szczegółowych informacji.

Niezbędne dokumenty  można  pobrać z naszej strony internetowej oraz bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie.
 

Załączniki:

 1. Harmonogram (plik odt 12KB)
 2. Karta kwalifikacyjna (plik docx 15KB)
 3. Regulamin uczestnictwa (plik odt 22KB)
 4. Klauzula informacyjna (plik docx 14KB)
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik docx 10KB)

GMINA LIPNO POMAGA UKRAINIE

Data publikacji: 2022-03-04

Ponizej zamieszczamy link do zbiórki, przyłącz się i Ty!

http://lipno.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=402&menu=8&dzialy=8&artykul=7807&akcja=artykul

500 + i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy od 1 stycznia 2022 r.

Data publikacji: 2021-12-30

Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna i wypłaci świadczenia  500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO).

Szczegóły w ulotkach!

Załączniki:

 1. Świadczenie wychowawcze 500+ dla rodziców - ulotka (plik pdf 178KB)
 2. Świadczenie wychowawcze 500+ na dziecko, które ma opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego lub jest umieszczone w pieczy zastępczej - ulotka (plik pdf 178KB)
 3. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - dla rodziców dziecka - ulotka (plik pdf 201KB)
 4. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - dla osób, które przyjęły dziecko na wychowanie - ulotka (plik pdf 202KB)

Dodatek osłonowy

Data publikacji: 2021-12-30

Gdzie złożyć wniosek o dodatek osłonowy

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie. Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.gops.lipno.pl w zakładce Druki - Dodatek osłonowy.

Komu przysługuje dodatek osłonowy

Dodatek przysługuje osobom, które spełnią określone kryterium dochodowe. Wyższy dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest np. kocioł na paliwo stałe. Ale tylko wtedy, kiedy źródło ciepła zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość dodatku uzależniona od dochodu:

- w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2 100 zł

- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

- w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, dodatek obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę.

Dla wniosków złożonych do 31 lipca 2022 r. rokiem, na podstawie którego obliczany jest dochód jest rok 2020, zaś dla wniosków złożonych od 1 sierpnia 2022 do 31 października 2022 uwzględniony będzie dochód za rok 2021.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

 1. 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

 2. 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

 3. 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

 4. 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Ale jest jeden warunek. Takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi wówczas:

 1. 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

 2. 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

 3. 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

 4. 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wypłata dodatku osłonowego za rok 2022 następuje w dwóch równych ratach – w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r. W przypadku złożenia wniosku później niż na dwa miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po jego przyznaniu.

Jeśli wniosek zostanie złożony po 31 października 2022 r., nie zostanie rozpoznany.

 

 

 

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Data publikacji: 2021-07-26

Gmina Lipno przystąpiła do programu pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Spolecznej. Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie w kwocie 248 550,00 zł, co stanowi 100% wartości zadania. Realizatorem Programu jest Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie.

Adresaci Programu:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla adresatów Programu

Program ma także zapewniać:

 1. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 2. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 3. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
 4. zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowe.

Udział w Programie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą zgłaszać się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie oraz tel. 65 340 630.

Fizjoterapia domowa w ramach NFZ

Data publikacji: 2021-07-06

Szanowni Państwo, Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii poszerza swoją działalność o realizację zabiegów bezpłatnej (w ramach NFZ) fizjoterapii domowej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności ( I grupa niepełnosprawności), w nowych powiatach !
 
Szczegóły poniżej, zapraszamy do zapisania się i korzystania.
 • BEZPŁATNA Fizjoterapia Domowaw domu u pacjenta !, finansowana przez NFZ - potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego lekarza specjalisty. Pacjenci ze znacznym stopniem niepełnosprawności (I grupa) - przyjmowani są bez kolejki !. Zabiegi realizujemy w Poznaniu i powiecie poznańskim, Kórniku, Swarzędzu, Śremie i powiecie śremskim, Wrześni i powiecie wrzesińskim, Koninie i powiecie konińskim, Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim,  Miłosławiu, Grodzisku Wielkopolskim i powiecie grodziskim,
  Dodatkowo dla pacjentów ze Znacznym stopniem niepełnosprawności (I grupa), realizujemy zabiegi Lesznie i powiecie leszczyńskim, Środzie Wielkopolskiej i powiecie średzkim, Słupcy i powiecie słupeckim, Jarocinie i powiecie jarocińskim, Krotoszynie i powiecie krotoszyńskim, Gostyniu i powiecie gostyńskim, Kole i powiecie kolskim, Nowym Tomyślu i powiecie nowotomyskim, Obornikach i powiecie obornicki. Dostępną mamy również Fizjoterapię Domową Prywatną (bez skierowania).   
Szczegóły znajdziecie Państwo tutaj:  https://wielkopolskiecentrumfizjoterapii.pl/fizjoterapia-domowa/
Zapisy: Fizjoterapia Domowa: tel. 512 046 048, 
 
Dodatkowo, w formie prywatnych specjalistycznych usług zapraszamy na kompleksową rehabilitację dzieci i młodzieży, do nowo otwartego punktu Wielkopolskiego Centrum Fizjoterapii, w Poznaniu na Oś Lecha 43,
rehabilitacja ta skierowana jest dla dzieci i młodzieży: - z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi deficytami motorycznymi, - ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi, - z wadami genetycznymi i rozwojowymi, - niesłyszących i niewidomych,  - neurotypowych z zaburzeniami sensorycznymi, poznawczymi oraz z trudnościami w nauce, - z wadami postawy oraz dysfunkcjami z narządu ruchu, - innymi,
Szczegóły znajdziecie Państwo tutaj: https://wielkopolskiecentrumfizjoterapii.pl/dzieci/
 
Wszystkie informacje szczegółowe, dla kogo skierowane są poszczególne usługi, wzory skierowań i potrzebne dane kontaktowe - jak się zapisać, znajdziecie Państwo w ofertach w załączniku, oraz na naszej stronie internetowej: https://wielkopolskiecentrumfizjoterapii.pl/

Informacja 300+

Data publikacji: 2021-06-17

ŚWIADCZENIE 300 + -ważna informacja

Informujemy, że w 2021 r. świadczenie „Dobry Start” czyli tzw 300+ nie będzie obsługiwane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wprowadzone zostały trzy zasadnicze zmiany w zakresie tego świadczenia:

1.Zmieni się organ obsługujący świadczenie;organem, który będzie obsługiwał świadczenie jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. Wnioski będzie można składać wyłącznie online.

3. Zmieni się sposób wypłaty świadczenia, wypłata ma następować jedynie na wskazane konto, a nie w formie gotówkowej.

Załatwianie spraw w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Data publikacji: 2021-04-08

Szanowni Państwo,
w związku z panującą sytuacją epidemiczną informujemy, że zalecane jest załatwianie  spraw w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej drogą telefoniczną,  elektroniczną lub pocztową (skrzynka pocztowa przy drzwiach do budynku).

Pracownicy jednostki są dostępni pod następującymi numerami telefonów:
Pomoc społeczna- tel. 65 5340  630, kom. 885 117 470, kom.885 117 466, kom.885 112 116
Świadczenia rodzinne, 500 +, Fundusz Alimentacyjny itp.- tel. 65 5340 926
Księgowość, kadry-  tel. 65 5340 927
Kierownik – tel. 65 5271 656
adres email: gops@lipno.pl

W przypadku, kiedy zachodzi konieczność osobistego  kontaktu prosimy  o przebywanie w budynku Ośrodka pojedynczo oraz z zastosowaniem maseczek  lub innych środków ochrony zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość i ścisłą współpracę w tym zakresie.

Rodzina 500+ nowy okres świadczeniowy

Data publikacji: 2021-04-08

 • Od 2021 r. prawo do świadczenia „500+” jest ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.
 • Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca tego roku, wnioski  można składać już od 1 lutego drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.
 • Złożenie wniosku drogą tradycyjną, czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty, będzie możliwe od 1 kwietnia br.

Wypłata świadczeń

 • Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku.
 • W przypadku wniosków złożonych w okresie od 1 do 31 maja danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku.
 • Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.
 • Uwaga! Złożenie wniosku później, czyli po 30 czerwca, oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 1351KB)
 2. Ulotka 500+ (plik pdf 155KB)
 3. Informator Rodzina 500+ (plik pdf 156KB)

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA

Data publikacji: 2021-04-08

W obecnej sytuacji epidemicznej osoby starsze są szczególnie narażone na zakażenie koronawirusem. Dlatego też jeśli jesteś seniorem,  który zdecydował się na pozostanie   w domu dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii,  możesz skorzystać z pomocy w postaci zrobienia zakupów produktów spożywczych, higienicznych, niezbędnych lekarstw itp.

Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

CHCĄC SKORZYSTAĆ Z POMOCY NALEŻY ZADZWONIĆ
NA OGÓLNOPOLSKĄ INFOLINIĘ POD NUMER TEL. 22 505 11 11
LUB SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRACOWNIKIEM GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPNIE
tel. 65 5340 630, 65 5271 656 (w godzinach pracy Ośrodka), tel..603 944 380 (od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 21.00)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  ustali sposób udzielenia pomocy oraz przewidywany termin kontaktu. Przekaże też dane osoby, która udzieli pomocy.

Chcesz zostać wolontariuszem?
Ci z Państwa, którzy indywidualnie chcieliby włączyć się w pomoc osobom starszym w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, mogą to zrobić poprzez stronę internetową www.wspierajseniora.pl.
Można również zgłosić się Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie.

wspieraj seniora

Harmonogram wypłaty świadczeń

Data publikacji: 2021-04-08

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wypłaty świadczeń realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie.

Załączniki:

 1. Harmonogram wypłaty świadczeń (plik pdf 206KB)

STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce

Data publikacji: 2020-11-03

Załączniki:

 1. Informacja o powierzeniu grantu (plik pdf 258KB)

Informacja o wyborze oferty

Data publikacji: 2020-03-09

W załączeniu informacja o wyborze oferty na realizację Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"-edycja 2022.

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze oferty (plik PDF 209KB)