ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie (woj. wielkopolskie)

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności
← Powrót do strony głównej

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

2023-05-29
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, polega na wsparciu osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

 3. traktowane na równi z ww. orzeczeniami.

Wsparcie asystenta osobistego polega w szczególności na pomocy w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego;

 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane miejsca;

 3. załatwianiu spraw urzędowych;

 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

W gminie Lipno projektem objętych zostanie minimum 15 osób,w tym troje dzieci.

Pozyskane na ten cel środki to kwota 162 607 zł. pochodzące z Funduszu Solidarnościowego, którego dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek gazowy

2023-02-08

Dodatek do gazu stanowi refundację podatku VAT wynikającej z faktury za dostarczenia paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Dodatek gazowy otrzyma odbiorca paliw gazowych wykorzystujący gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane lub zgłoszone do CEEB, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 21.12.2022 r.), albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Kto może ubiegać się o refundację:

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

 1. 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

 2. 1500 zł na osobę wchodzącą w skład gospodarstwa domowego wieloosobowego

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Wnioskodawcą musi być osoba, która faktycznie ponosi koszty wynikające z faktury za zakup paliwa na cele grzewcze.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku. Sposób liczenia dochodu jest analogiczny jak przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny czy dodatek osłonowy.

Gdy wniosek o refundację złożony jest w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2021 r.

 • od 1 sierpnia do 29 lutego 2024 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2022 r.

Termin złożenia wniosku:

 • Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r.

Wszystkie sprawy związane z uzyskaniem dodatku elektrycznego przez osoby zamieszkujące na terenie gminy Lipno załatwiane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7 tel. 65 5340 926, 65 5271 656.

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek gazowy edytowalny (plik docx 38KB)
 2. Wniosek o dodatek gazowy (plik pdf 156KB)
 3. Klauzula informacyjna RODO (plik pdf 57KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Od stycznia 2023 r. rozpoczął działalność „Klub Senior +” w Radomicku.

2022-12-23

Zapraszamy serdecznie mieszkańców Gminy Lipno w wieku 60 lat i więcej, nieaktywnych zawodowo, do uczestnictwa w zajęciach „Klubu Senior +” w Radomicku.

W Klubie odbywać będą się zajęcia kulinarne, ruchowe, z rękodzieła, rehabilitacyjne, edukacyjne, integracyjne i wiele, wiele innych. Jeśli chcesz być aktywny, poznawać nowych ludzi i poprawić swoje samopoczucie to miejsce jest dla Ciebie!

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, które zamieszamy poniżej.

Ilość miejsc ograniczona, czekamy na dokumenty  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie, ul. Powstańców Wielkopolskich 7.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu tel. 65 5340 630, 65 5271 656.

Załączniki:

 1. Regulamin rekrutacji (plik pdf 62KB)
 2. formularz rekrutacyjny (plik pdf 65KB)
 3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik pdf 85KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek elektryczny

2022-11-29

Od dnia 1 grudnia br. istnieje możliwość ubiegania się o dodatek elektryczny. Jest to świadczenie, które przysługuje osobom ogrzewającym mieszkanie albo dom prądem. Urządzeniami grzewczymi mogą być np. pompy ciepła, piece akumulacyjne, bojlery.

W przypadku bojlerów nie mogą to być tylko urządzenia podgrzewające wodę - muszą być głównym urządzeniem grzewczym dla danej nieruchomości. Potwierdza to wpis w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – źródło zgłoszone lub wpisane do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Wszystkie sprawy związane z uzyskaniem dodatku elektrycznego przez osoby zamieszkujące na terenie gminy Lipno załatwiane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7 tel. 65 5340 926, 65 5271 656.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można złożyć:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP na adres gops-lipno/SkrytkaESP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego
 • tradycyjnie (papierowo) - w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7 od poniedziałku do piątku w godzinach:

- poniedziałek: 7.30 - 15.30
- wtorek – piątek: 7.00 – 15.00.

Wnioski można również wrzucać do skrzynki pocztowej umieszczonej przy drzwiach wejściowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Formularz wniosku jest dostępny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7. Można go również pobrać poniżej oraz ze strony internetowej GOPS w Lipnie gops.lipno.pl - w zakładce świadczenia lub druki.

Dodatek elektryczny wynosi 1 000 złotych, zaś jeśli dla gospodarstwa domowego zużycie prądu w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh przysługuje dodatek w wysokości 1 500 złotych. Osoby, które korzystają z energii wytworzonej z fotowoltaiki nie otrzymają dodatku elektrycznego.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 1 lutego 2023 r., zaś wyplata winna nastąpić do 31 marca 2023 r.

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU ELEKTRYCZNEGO - wersja do edycji (plik odt 36KB)
 2. WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU ELEKTRYCZNEGO (plik pdf 145KB)
 3. Klauzula RODO Dodatek elektryczny (plik odt 26KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" -edycja 2023

2023-03-29
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o konkursie ofert (plik pdf 113KB)
 2. Wzór oferty (plik doc 89KB)
 3. Wzór sprawozdania (plik doc 72KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Prośba o wypełnienie ankiet

2022-11-17

Uprzejmie informujemy, że do 28 listopada 2022 roku, na terenie Gminy Lipno realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszej Gminie.

Będziemy wdzięczni,jeśli dorośli mieszkańcy naszej Gminy wypełnią dwie krótkie ankiety korzystając z zamieszczonych poniżej linków:

https://lipnostrategia.webankieta.pl/
https://przemoclipno.webankieta.pl/

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja odnośnie zmiany zasad przyznawania dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych

2022-11-08

W związku ze zmianą przepisów dotyczących zasad przyznawania dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych informujemy, że w przypadku, kiedy pod jednym adresem znajdują się odrębne lokale mieszkalne i w terminie do dnia 30 listopada br. nie jest możliwe wydzielenie odrębnego adresu dla każdego z tych lokali, istnieje możliwość przyznania dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych. W takiej sytuacji dodatek przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej po uprzednim przeprowadzeniu przez pracowników GOPS-u wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy i zweryfikowaniu, że pod wskazanym adresem mieszczą się odrębne lokale. Ponadto osoby, które nie złożyły deklaracji o stosowanym żródle ciepła do Centralnej Ewidencji  Emisyjności Budynków lub zrobiły to po dniu 11 sierpnia br. również posiadają prawo do wyżej wskazanych świadczeń, po pozytywnej weryfikacji przez pracowników GOPS-u w miejscu zamieszkania tj. ustaleniu, że istotnie poosiadają źródło ogrzewania zasilane węglem lub innym rodzajem paliwa, do którego przysługuje dofinansowanie.

Jeśli gospodarstwo domowe spełnia warunki do przyznania dodatku do źródeł ogrzewania według znowelizowanych przepisów lub nadany został odrębny adres zamieszkania,  ma ono  prawo do złożenia ponownie wniosku w terminie do dnia 30.11.2022 r.

Nadal nie ma możliwości przyznawania dodatku kilku gospodarstwom domowym, które zamieszkują w jednym lokalu.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

PROGRAM RESORTOWY MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2023

2022-11-07
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
 3. – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Ikonka symbolizująca artykuł

PROGRAM RESORTOWY MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2023

2022-11-07
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt Aktywny Senior 2023

2022-10-19

Zapraszamy chętnych mieszkańców Gminy Lipno do udziału w  projekcie "Aktywny Senior 2023". Czas pandemiczny oraz niepokojąca sytuacja militarna wpłynęły na pogorszenie  kondycji psychicznej i fizycznej wielu osób, zwłaszcza tych starszych. Stąd w ramach profilaktyki i zachęcenia do aktywnego spędzania czasu Gmina  Lipno zaprasza  seniorów (i nie tylko)  do udziału w bezpłatnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Szczegóły oraz kontakt na załączonym plakacie.

Aktywny senior - plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek dla gospodarstw domowych do niektórych źródeł ciepła

2022-09-21

Od dnia 21 września br. istnieje możliwość ubiegania się o dodatek dla gospodarstw domowych w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,

3) kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Wszystkie sprawy związane z uzyskaniem dodatku dla gospodarstw domowych przez osoby zamieszkujące na terenie gminy Lipno załatwiane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7 tel. 65 5340 926, 65 5271 656.

Czytaj całość artykułu "Dodatek dla gospodarstw domowych do niektórych źródeł ciepła "

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek dla niektórych żródeł ciepła (plik pdf 366KB)
 2. Wniosek o dodatek dla niektórych żródeł ciepła - wersja do edycji (plik docx 51KB)
 3. Klauzula RODO (plik odt 26KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek węglowy

2022-08-17

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o dodatku węglowym przedłużony został termin rozpatrzenia i wypłaty dodatku węglowego do dwóch miesięcy od dnia złozenia wniosku o  jego wypłatę. Ze względu na fakt, że wypłata tego dodatku to zadanie zlecone, przekazanie środków  wnioskodawcom nastąpi po otrzymaniu dotacji na ten cel.

Czytaj całość artykułu "Dodatek węglowy"

Załączniki:

 1. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego (plik pdf 465KB)
 2. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego edytowalny (plik doc 91KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program Korpus Wspacia Seniorów na rok 2022

2022-07-08

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Lipno jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dotyczącym realizacji zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej realizowanym na podstawie uchwały nr XLVIII/364/2022 Rady Gmino Lipno z dnia 25 maja 2022 r. Program osłonowy został przygotowany w związku z ustanowieniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu wsparcia finansowego gmin w 2022 r. „Korpus Wsparcia Seniorów” ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
 

Celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie w wysokości 10 932,61 zł na zakup tzw. opasek bezpieczeństwa,wyposażonych min. w przycisk bezpieczeństwa, detektor upadku, lokalizator GPS oraz funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe, które przekazane zostaną najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej Gminy w wieku 65 lat i więcej.

Ikonka symbolizująca artykuł

Mobilne świetlice wakacyjne

2022-06-17

Jak co roku, Wójt Gminy Lipno oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie zapraszają chętne dzieci w wieku od 7 do 15 r.ż. na mobilne zajęcia w świetlicach wiejskich w okresie wakacji letnich.

Zajęcia odbywać będą się na terenie poszczególnych sołectw, zgodnie z harmongramem, który publikujemy w załączeniu.
Kierownikiem zajęć jest Pani Paulina Radoń  - tel. 725-471-676. Osobą odpowiedzialną ze strony Organizatora jest Pani Anna Dudek - tel. 665-312-007.Osoby te przyjmują zgłoszenia uczestnictwa oraz udzielają szczegółowych informacji.

Niezbędne dokumenty  można  pobrać z naszej strony internetowej oraz bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie.
 

Załączniki:

 1. Harmonogram (plik odt 12KB)
 2. Karta kwalifikacyjna (plik docx 15KB)
 3. Regulamin uczestnictwa (plik odt 22KB)
 4. Klauzula informacyjna (plik docx 14KB)
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik docx 10KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

GMINA LIPNO POMAGA UKRAINIE

2022-03-04
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Ponizej zamieszczamy link do zbiórki, przyłącz się i Ty!

http://lipno.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=402&menu=8&dzialy=8&artykul=7807&akcja=artykul

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

2022-03-04

W związku z panującą sytuacją wojenną na terenie Ukrainy poniżej linki, pod którymi znajdują się niezbędne informacje w języku polskim oraz ukraińskim, które mogą być przydatne po przekroczeniu granicy Polski:

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

https://www.poznan.uw.gov.pl/informacje-dla-obywateli-ua

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek osłonowy

2021-12-30

Gdzie złożyć wniosek o dodatek osłonowy

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie. Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.gops.lipno.pl w zakładce Druki - Dodatek osłonowy.

Komu przysługuje dodatek osłonowy

Dodatek przysługuje osobom, które spełnią określone kryterium dochodowe. Wyższy dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest np. kocioł na paliwo stałe. Ale tylko wtedy, kiedy źródło ciepła zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość dodatku uzależniona od dochodu:

- w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2 100 zł

- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

- w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, dodatek obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę.

Dla wniosków złożonych do 31 lipca 2022 r. rokiem, na podstawie którego obliczany jest dochód jest rok 2020, zaś dla wniosków złożonych od 1 sierpnia 2022 do 31 października 2022 uwzględniony będzie dochód za rok 2021.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

 1. 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

 2. 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

 3. 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

 4. 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Ale jest jeden warunek. Takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi wówczas:

 1. 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

 2. 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

 3. 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

 4. 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wypłata dodatku osłonowego za rok 2022 następuje w dwóch równych ratach – w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r. W przypadku złożenia wniosku później niż na dwa miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po jego przyznaniu.

Jeśli wniosek zostanie złożony po 31 października 2022 r., nie zostanie rozpoznany.

 

 

 

 

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Empatii Portalu Informacyjno-Usługowego
Link do ePUAP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

ul. Powstańców Wlkp. 7
64-111 Lipno
tel. (65)534-06-30

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności