ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie (woj. wielkopolskie)

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ (archiwum)
← Powrót do strony głównej
← Powrót do bieżących artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności ❯ (Archiwum)

Ikonka symbolizująca artykuł

Prośba o wypełnienie ankiet

2022-11-17

Uprzejmie informujemy, że do 28 listopada 2022 roku, na terenie Gminy Lipno realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszej Gminie.

Będziemy wdzięczni,jeśli dorośli mieszkańcy naszej Gminy wypełnią dwie krótkie ankiety korzystając z zamieszczonych poniżej linków:

https://lipnostrategia.webankieta.pl/
https://przemoclipno.webankieta.pl/

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja odnośnie zmiany zasad przyznawania dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych

2022-11-08

W związku ze zmianą przepisów dotyczących zasad przyznawania dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych informujemy, że w przypadku, kiedy pod jednym adresem znajdują się odrębne lokale mieszkalne i w terminie do dnia 30 listopada br. nie jest możliwe wydzielenie odrębnego adresu dla każdego z tych lokali, istnieje możliwość przyznania dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych. W takiej sytuacji dodatek przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej po uprzednim przeprowadzeniu przez pracowników GOPS-u wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy i zweryfikowaniu, że pod wskazanym adresem mieszczą się odrębne lokale. Ponadto osoby, które nie złożyły deklaracji o stosowanym żródle ciepła do Centralnej Ewidencji  Emisyjności Budynków lub zrobiły to po dniu 11 sierpnia br. również posiadają prawo do wyżej wskazanych świadczeń, po pozytywnej weryfikacji przez pracowników GOPS-u w miejscu zamieszkania tj. ustaleniu, że istotnie poosiadają źródło ogrzewania zasilane węglem lub innym rodzajem paliwa, do którego przysługuje dofinansowanie.

Jeśli gospodarstwo domowe spełnia warunki do przyznania dodatku do źródeł ogrzewania według znowelizowanych przepisów lub nadany został odrębny adres zamieszkania,  ma ono  prawo do złożenia ponownie wniosku w terminie do dnia 30.11.2022 r.

Nadal nie ma możliwości przyznawania dodatku kilku gospodarstwom domowym, które zamieszkują w jednym lokalu.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

PROGRAM RESORTOWY MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2023

2022-11-07
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
 3. – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Ikonka symbolizująca artykuł

PROGRAM RESORTOWY MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2023

2022-11-07
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt Aktywny Senior 2023

2022-10-19

Zapraszamy chętnych mieszkańców Gminy Lipno do udziału w  projekcie "Aktywny Senior 2023". Czas pandemiczny oraz niepokojąca sytuacja militarna wpłynęły na pogorszenie  kondycji psychicznej i fizycznej wielu osób, zwłaszcza tych starszych. Stąd w ramach profilaktyki i zachęcenia do aktywnego spędzania czasu Gmina  Lipno zaprasza  seniorów (i nie tylko)  do udziału w bezpłatnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Szczegóły oraz kontakt na załączonym plakacie.

Aktywny senior - plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

GMINA LIPNO POMAGA UKRAINIE

2022-03-04
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Ponizej zamieszczamy link do zbiórki, przyłącz się i Ty!

http://lipno.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=402&menu=8&dzialy=8&artykul=7807&akcja=artykul

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

2022-03-04

W związku z panującą sytuacją wojenną na terenie Ukrainy poniżej linki, pod którymi znajdują się niezbędne informacje w języku polskim oraz ukraińskim, które mogą być przydatne po przekroczeniu granicy Polski:

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

https://www.poznan.uw.gov.pl/informacje-dla-obywateli-ua

Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

2021-07-26
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Gmina Lipno przystąpiła do programu pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Spolecznej. Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie w kwocie 248 550,00 zł, co stanowi 100% wartości zadania. Realizatorem Programu jest Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie.

Adresaci Programu:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla adresatów Programu

Program ma także zapewniać:

 1. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 2. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 3. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
 4. zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowe.

Udział w Programie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą zgłaszać się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie oraz tel. 65 340 630.

Ikonka symbolizująca artykuł

Fizjoterapia domowa w ramach NFZ

2021-07-06
Szanowni Państwo, Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii poszerza swoją działalność o realizację zabiegów bezpłatnej (w ramach NFZ) fizjoterapii domowej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności ( I grupa niepełnosprawności), w nowych powiatach !
 
Szczegóły poniżej, zapraszamy do zapisania się i korzystania.
 • BEZPŁATNA Fizjoterapia Domowaw domu u pacjenta !, finansowana przez NFZ - potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego lekarza specjalisty. Pacjenci ze znacznym stopniem niepełnosprawności (I grupa) - przyjmowani są bez kolejki !. Zabiegi realizujemy w Poznaniu i powiecie poznańskim, Kórniku, Swarzędzu, Śremie i powiecie śremskim, Wrześni i powiecie wrzesińskim, Koninie i powiecie konińskim, Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim,  Miłosławiu, Grodzisku Wielkopolskim i powiecie grodziskim,
  Dodatkowo dla pacjentów ze Znacznym stopniem niepełnosprawności (I grupa), realizujemy zabiegi Lesznie i powiecie leszczyńskim, Środzie Wielkopolskiej i powiecie średzkim, Słupcy i powiecie słupeckim, Jarocinie i powiecie jarocińskim, Krotoszynie i powiecie krotoszyńskim, Gostyniu i powiecie gostyńskim, Kole i powiecie kolskim, Nowym Tomyślu i powiecie nowotomyskim, Obornikach i powiecie obornicki. Dostępną mamy również Fizjoterapię Domową Prywatną (bez skierowania).   
Szczegóły znajdziecie Państwo tutaj:  https://wielkopolskiecentrumfizjoterapii.pl/fizjoterapia-domowa/
Zapisy: Fizjoterapia Domowa: tel. 512 046 048, 
 
Dodatkowo, w formie prywatnych specjalistycznych usług zapraszamy na kompleksową rehabilitację dzieci i młodzieży, do nowo otwartego punktu Wielkopolskiego Centrum Fizjoterapii, w Poznaniu na Oś Lecha 43,
rehabilitacja ta skierowana jest dla dzieci i młodzieży: - z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi deficytami motorycznymi, - ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi, - z wadami genetycznymi i rozwojowymi, - niesłyszących i niewidomych,  - neurotypowych z zaburzeniami sensorycznymi, poznawczymi oraz z trudnościami w nauce, - z wadami postawy oraz dysfunkcjami z narządu ruchu, - innymi,
Szczegóły znajdziecie Państwo tutaj: https://wielkopolskiecentrumfizjoterapii.pl/dzieci/
 
Wszystkie informacje szczegółowe, dla kogo skierowane są poszczególne usługi, wzory skierowań i potrzebne dane kontaktowe - jak się zapisać, znajdziecie Państwo w ofertach w załączniku, oraz na naszej stronie internetowej: https://wielkopolskiecentrumfizjoterapii.pl/
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja 300+

2021-06-17

ŚWIADCZENIE 300 + -ważna informacja

Informujemy, że w 2021 r. świadczenie „Dobry Start” czyli tzw 300+ nie będzie obsługiwane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wprowadzone zostały trzy zasadnicze zmiany w zakresie tego świadczenia:

1.Zmieni się organ obsługujący świadczenie;organem, który będzie obsługiwał świadczenie jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. Wnioski będzie można składać wyłącznie online.

3. Zmieni się sposób wypłaty świadczenia, wypłata ma następować jedynie na wskazane konto, a nie w formie gotówkowej.

Ikonka symbolizująca artykuł

Rodzina 500+ nowy okres świadczeniowy

2021-04-08

Od 1 stycznia 2022 r., aby uzyskać prawo do świadczenia „500+” nalezy złożyć wniosek  wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS do Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych.

Złożenie wniosku do 30 czerwca 2022 r.gwarantuje,  że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od początku nowego okresu zasiłkowego tj. od dnia 1 czerwca 2022 r., wniosek złożony po tym terminie powoduje ustalenie prawa do świadczenia od miesiąca wpłynięcia wniosku.

Załączniki:

 1. Plakat (plik pdf 1351KB)
 2. Ulotka 500+ (plik pdf 155KB)
 3. Informator Rodzina 500+ (plik pdf 156KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA

2021-04-08

W obecnej sytuacji epidemicznej osoby starsze są szczególnie narażone na zakażenie koronawirusem. Dlatego też jeśli jesteś seniorem,  który zdecydował się na pozostanie   w domu dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii,  możesz skorzystać z pomocy w postaci zrobienia zakupów produktów spożywczych, higienicznych, niezbędnych lekarstw itp.

Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

CHCĄC SKORZYSTAĆ Z POMOCY NALEŻY ZADZWONIĆ
NA OGÓLNOPOLSKĄ INFOLINIĘ POD NUMER TEL. 22 505 11 11
LUB SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRACOWNIKIEM GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPNIE
tel. 65 5340 630, 65 5271 656 (w godzinach pracy Ośrodka), tel..603 944 380 (od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 21.00)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  ustali sposób udzielenia pomocy oraz przewidywany termin kontaktu. Przekaże też dane osoby, która udzieli pomocy.

Chcesz zostać wolontariuszem?
Ci z Państwa, którzy indywidualnie chcieliby włączyć się w pomoc osobom starszym w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, mogą to zrobić poprzez stronę internetową www.wspierajseniora.pl.
Można również zgłosić się Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie.

wspieraj seniora
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram wypłaty świadczeń

2021-04-08

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wypłaty świadczeń realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie.

Załączniki:

 1. Harmonogram wypłaty świadczeń (plik pdf 206KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce

2020-11-03

Załączniki:

 1. Informacja o powierzeniu grantu (plik pdf 258KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze oferty

2020-03-09

W załączeniu informacja o wyborze oferty na realizację Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"-edycja 2022.

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze oferty (plik PDF 209KB)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Empatii Portalu Informacyjno-Usługowego
Link do ePUAP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

ul. Powstańców Wlkp. 7
64-111 Lipno
tel. (65)534-06-30

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności