ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie (woj. wielkopolskie)

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności
← Powrót do strony głównej

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek osłonowy w 2024 r.

2024-01-02

Gdzie złożyć wniosek o dodatek osłonowy

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie. Wzór wniosku będzie dostepny po opublikowniu stosownego roporządzenia  na stronie www.gops.lipno.pl w zakładce Druki - Dodatek osłonowy.

Komu przysługuje dodatek osłonowy

Dodatek przysługuje osobom, które spełnią określone kryterium dochodowe. Wyższy dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest np. kocioł na paliwo stałe. Ale tylko wtedy, kiedy źródło ciepła zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość dodatku uzależniona od dochodu:

- w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2 100 zł

- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

- w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, dodatek obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi w 2024 r.:

 1. 200 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

 2. 300 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

 3. 425 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

 4. 575 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Ale jest jeden warunek. Takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego  wynosi wówczas:

 1. 250 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

 2. 375 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

 3. 531,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

 4. 718,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.                                                                                                                                                                                                                                               Dodatkowo wysokość dodatku osłonowego w 2024 r. została zwaloryzowana o urzędowy wskażnik inflacji w wysokości 14,4 %.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego nalezy złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Załączniki:

 1. wniosek o wypłatę dodatku osłonowego (plik PDF 382KB)
 2. klauzula informacyjna (plik docx 11KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -edycja 2024

2023-05-29
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Gmina Lipno realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024, polega na wsparciu osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

 3. traktowane na równi z ww. orzeczeniami.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

 • wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,

 • wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,

 • wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,

 • wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

W gminie Lipno projektem objętych zostanie minimum 16 osób,w tym czworo dzieci.

Pozyskane na ten cel środki to kwota 215 029 zł. pochodzące z Funduszu Solidarnościowego, którego dysponentem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szczegółowych informacji o Programie udziela Zespół Pomocy Społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie  tel. 65 5340630.

 

 

 

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024

2023-03-15
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w Gminie Lipno jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dotyczącym realizacji zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej realizowanym na podstawie uchwały nr LXXIII/561/2023 Rady Gmino Lipno z dnia 12 lutego 2024 r. Program osłonowy został przygotowany w związku z ustanowieniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej programu wsparcia finansowego gmin w 2024 r. „Korpus Wsparcia Seniorów ” ze środków pochodzących z budżetu państwa w formie dotacji celowej.
 

Celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 60 lat i więcej wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 798,60 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania  tzw. opasek bezpieczeństwa,wyposażonych min. w przycisk bezpieczeństwa, detektor upadku, lokalizator GPS oraz funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe, które przekazane zostały najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej Gminy w wieku 60 lat i więcej. Pozostałą część kosztów zapewnienia działania teleopieki na odległość Gmina Lipno pokryła ze środków własnych.

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek gazowy

2023-02-08

Dodatek do gazu stanowi refundację podatku VAT wynikającej z faktury za dostarczenia paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych.

Dodatek gazowy otrzyma odbiorca paliw gazowych wykorzystujący gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane lub zgłoszone do CEEB, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 21.12.2022 r.), albo po tym dniu - w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Kto może ubiegać się o refundację:

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

 1. 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

 2. 1500 zł na osobę wchodzącą w skład gospodarstwa domowego wieloosobowego

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Wnioskodawcą musi być osoba, która faktycznie ponosi koszty wynikające z faktury za zakup paliwa na cele grzewcze.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku. Sposób liczenia dochodu jest analogiczny jak przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny czy dodatek osłonowy.

Gdy wniosek o refundację złożony jest w okresie:

 • od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2021 r.

 • od 1 sierpnia do 29 lutego 2024 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek, tj. dochód z 2022 r.

Termin złożenia wniosku:

 • Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r.

Wszystkie sprawy związane z uzyskaniem dodatku elektrycznego przez osoby zamieszkujące na terenie gminy Lipno załatwiane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7 tel. 65 5340 926, 65 5271 656.

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek gazowy edytowalny (plik docx 38KB)
 2. Wniosek o dodatek gazowy (plik pdf 156KB)
 3. Klauzula informacyjna RODO (plik pdf 57KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Od stycznia 2023 r. rozpoczął działalność „Klub Senior +” w Radomicku.

2022-12-23

Zapraszamy serdecznie mieszkańców Gminy Lipno w wieku 60 lat i więcej, nieaktywnych zawodowo, do uczestnictwa w zajęciach „Klubu Senior +” w Radomicku.

W Klubie odbywać będą się zajęcia kulinarne, ruchowe, z rękodzieła, rehabilitacyjne, edukacyjne, integracyjne i wiele, wiele innych. Jeśli chcesz być aktywny, poznawać nowych ludzi i poprawić swoje samopoczucie to miejsce jest dla Ciebie!

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych, które zamieszamy poniżej.

Ilość miejsc ograniczona, czekamy na dokumenty  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie, ul. Powstańców Wielkopolskich 7.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu tel. 65 5340 630, 65 5271 656.

Załączniki:

 1. Regulamin rekrutacji (plik pdf 62KB)
 2. formularz rekrutacyjny (plik pdf 65KB)
 3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik pdf 85KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Empatii Portalu Informacyjno-Usługowego
Link do ePUAP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

ul. Powstańców Wlkp. 7
64-111 Lipno
tel. (65)534-06-30

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności