ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie (woj. wielkopolskie)

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ Dodatek węglowy
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek węglowy

2022-08-17

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o dodatku węglowym przedłużony został termin rozpatrzenia i wypłaty dodatku węglowego do dwóch miesięcy od dnia złozenia wniosku o  jego wypłatę. Ze względu na fakt, że wypłata tego dodatku to zadanie zlecone, przekazanie środków  wnioskodawcom nastąpi po otrzymaniu dotacji na ten cel.

Ponadto  w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.W sytuacji,  gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Wszystkie sprawy związane z uzyskaniem dodatku węglowego przez osoby zamieszkujące na terenie gminy Lipno załatwiane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7 tel. 65 5340 926, 65 5271 656.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można złożyć:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP na adres gops-lipno/SkrytkaESP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego

 • tradycyjnie (papierowo) - w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7 od poniedziałku do piątku w godzinach:

- poniedziałek: 7.30 - 15.30

- wtorek – piątek: 7.00 – 15.00.

Wnioski można również wrzucać do skrzynki pocztowej umieszczonej  przy drzwiach wejściowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Formularz wniosku jest dostępny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7. Można go również pobrać poniżej oraz ze strony internetowej GOPS w Lipnie gops.lipno.pl - w zakładce świadczenia lub druki.

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 zł.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe

 • kominek

 • koza

 • ogrzewacz powietrza

 • trzon kuchenny,

 • piecokuchnia

 • kuchnia węglowa

 • piec kaflowy na paliwo stałe,

zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do CEEB - centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo  po tym dniu - w przypadku głównych żródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

 • oraz osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospadarstwo domowe

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Ważne!

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć do dnia 30 listopada 2022 roku.

Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Pamiętaj o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy wpisać we wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego.

W przypadku niewskazania adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu dodatku węglowego będzie można osobiście odebrać z GOPS w Lipnie, z tym że nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Załączniki:

 1. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego (plik pdf 465KB)
 2. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego edytowalny (plik doc 91KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Empatii Portalu Informacyjno-Usługowego
Link do ePUAP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

ul. Powstańców Wlkp. 7
64-111 Lipno
tel. (65)534-06-30

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności