ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie (woj. wielkopolskie)

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Programy celowe
← Powrót do strony głównej

Programy celowe

Ikonka symbolizująca artykuł

Uchwała LXXIII/561/2024 w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 w Gminie Lipno.

2024-03-20

Załączniki:

 1. Uchwała LXXIII/561/2024 w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 w Gminie Lipno, druk nr 582. (plik pdf 387KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Uchwała LXXI/533/2023 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025.

2024-03-20

Załączniki:

 1. Uchwała LXXI/533/2023 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2025, druk nr 554. (plik pdf 1528KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Uchwała LXVIII/528/2023 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu w Gminie Lipno” na lata 2024-2028.

2024-03-20

Załączniki:

 1. Uchwała LXVIII/528/2023 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu w Gminie Lipno” na lata 2024-2028, druk nr 548. (plik pdf 272KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Uchwała LXVIII/527/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

2024-03-20

Załączniki:

 1. Uchwała LXVIII/527/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028, druk nr 547. (plik pdf 118KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -edycja 2024

2023-05-29
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Gmina Lipno realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego  – edycja 2024, polega na wsparciu osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

 3. traktowane na równi z ww. orzeczeniami.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

 • wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,

 • wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,

 • wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,

 • wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

W gminie Lipno projektem objętych zostanie minimum 16 osób,w tym czworo dzieci.

Pozyskane na ten cel środki to kwota 215 029 zł. pochodzące z Funduszu Solidarnościowego, którego dysponentem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szczegółowych informacji o Programie udziela Zespół Pomocy Społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie  tel. 65 5340630.

 

 

 

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024

2023-03-15
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w Gminie Lipno jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dotyczącym realizacji zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej realizowanym na podstawie uchwały nr LXXIII/561/2023 Rady Gmino Lipno z dnia 12 lutego 2024 r. Program osłonowy został przygotowany w związku z ustanowieniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej programu wsparcia finansowego gmin w 2024 r. „Korpus Wsparcia Seniorów ” ze środków pochodzących z budżetu państwa w formie dotacji celowej.
 

Celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 60 lat i więcej wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 798,60 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania  tzw. opasek bezpieczeństwa,wyposażonych min. w przycisk bezpieczeństwa, detektor upadku, lokalizator GPS oraz funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe, które przekazane zostały najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej Gminy w wieku 60 lat i więcej. Pozostałą część kosztów zapewnienia działania teleopieki na odległość Gmina Lipno pokryła ze środków własnych.

Ikonka symbolizująca artykuł

PROGRAM RESORTOWY MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2023

2022-11-07
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
 3. – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Ikonka symbolizująca artykuł

PROGRAM RESORTOWY MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2023

2022-11-07
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

2021-07-26
Logo flaga i herb PL + logo MRiPS

Gmina Lipno przystąpiła do programu pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Spolecznej. Gmina Lipno otrzymała dofinansowanie w kwocie 248 550,00 zł, co stanowi 100% wartości zadania. Realizatorem Programu jest Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie.

Adresaci Programu:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla adresatów Programu

Program ma także zapewniać:

 1. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 2. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 3. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
 4. zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowe.

Udział w Programie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej mogą zgłaszać się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie oraz tel. 65 340 630.

Ikonka symbolizująca artykuł

Uchwała Nr XXX/234/2020 Rady Gminy Lipno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

2021-03-30

Załączniki:

 1. Uchwała Nr XXX/234/2020 Rady Gminy Lipno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. (plik pdf 10051KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Uchwała Nr XVII/117/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 12 grudnia 2019 r.w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.

2021-03-30

Załączniki:

 1. Uchwała Nr XVII/117/2019 Rady Gminy Lipno z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020. (plik pdf 4461KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Uchwała Nr XIX/129/2020 Rady Gminy Lipno z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.

2021-03-30

Załączniki:

 1. Uchwała Nr XIX/129/2020 Rady Gminy Lipno z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022. (plik pdf 2385KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Uchwała Nr XIX/130/2020 Rady Gminy Lipno z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2022.

2021-03-30

Załączniki:

 1. Uchwała Nr XIX/130/2020 Rady Gminy Lipno z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2022. (plik pdf 4385KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Uchwała Nr XIX/131/2020 Rady Gminy Lipno z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2022.

2021-03-30

Załączniki:

 1. Uchwała Nr XIX/131/2020 Rady Gminy Lipno z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2022. (plik pdf 4557KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Lipno z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

2021-03-30

Załączniki:

 1. Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Lipno z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. (plik pdf 5190KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.

2018-04-06

Załączniki:

 1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. (plik pdf 5852KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program Aktywności Lokalnej

2018-04-06

Załączniki:

 1. Program Aktywności Lokalnej (plik pdf 2759KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

2018-04-06

Załączniki:

 1. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie (plik pdf 3754KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Gminny Program Wspierania Rodziny

2018-04-06

Załączniki:

 1. Gminny Program Wspierania Rodziny (plik pdf 2010KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

2018-04-06

Załączniki:

 1. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (plik pdf 3892KB)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Empatii Portalu Informacyjno-Usługowego
Link do ePUAP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

ul. Powstańców Wlkp. 7
64-111 Lipno
tel. (65)534-06-30

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności