ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie (woj. wielkopolskie)

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Pomoc Ukraińcom ❯ Zmiany dotyczące świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Pomoc Ukraińcom"

Pomoc Ukraińcom

Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiany dotyczące świadczenia na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy

2022-07-08

GOPS Lipno informuje, że w związku ze zmianami  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty, Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia powyżej 120 dni podmiotowi, który zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy, jeśli obywatel Ukrainy spełnia następujące warunki:

1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 673 I 1981 oraz z 2022 r. poz. 558),

2. posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

Świadczenie, o którym mowa w pkt. 1 i pkt. 2, przysługuje za ww. osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującej nad nim opiekę oraz za każde małoletnie dziecko tych osób.

3. ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni),

4. jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia,

Świadczenie, o którym mowa w pkt. 4, przysługuje za kobietę w ciąży, za każde jej małoletnie dziecko, lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci,

5. samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskie opiekę nad trojgiem i więcej dzieci,

Świadczenie, o którym mowa w pkt. 5, przysługuje za ww. osobę oraz za każde małoletnie dziecko tych osób.

6. jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

Świadczenie, o którym mowa w pkt. 6, przysługuje za ww. osobę małoletnią, za opiekuna tymczasowego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

 Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Ponadto jest możliwość składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, które przekroczyły granicę po 24 lutym z powodu dzialan wojennych. Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy - należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

 

Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do Empatii Portalu Informacyjno-Usługowego
Link do ePUAP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

ul. Powstańców Wlkp. 7
64-111 Lipno
tel. (65)534-06-30

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności